2019ko ASANBLEA OROKORRA

  Ohiko Batzar Orokorra datorren azaroaren 19an, 19:00 orduetan lehenengo deialdian eta 19:30ean bigarren deialdian, Barrenan burutuko dugu.
La Asamblea General Ordinaria se celebrará el próximo 19 de Noviembre, a las 19h en primera convocatoria y a las 19:30h en segunda convocatoria, en Barrena.

 2019ko Ohiko Batzar Orokorra

Argazkiak

1 2

Gai Ordena honakoa:

 1. Aurreko Batzarreko aktaren irakurketa eta onarpena.
 2. 2019ko jardueraren txostena.
 3. 2019ko txosten ekonomikoa eta proposamena 12 € urteko kuota mantentzea
 4. 2020an, Elkarteko 75 urte ospatzea.
 5. Zuzendaritza Batzordea aukeratzea ta onartzea.
 6. Norberak lekarkeena

Asamblea General Ordinaria 2019

Orden del día

 1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
 2. Memoria de actividades de 2019
 3. Balance Económico de 2019 y propuesta de mantenimiento de cuota anual de 12 €.
 4. Celebración en 2020 del 75 aniversario fundacional de la Sociedad.
 5. Elección y aprobación de la Junta Directiva.
 6. Ruegos y preguntas.

 

OHIKO BATZAR OROKORRAREN AKTA. 2018-11-14

 2018ko azaroaren 14an, 19:30ean, Ordiziako Mendizaleak elkartearen urteroko Ohiko Batzar Orokorrari hasiera eman zitzaion, bertan 16 bazkide bildu zirelarik. Gai-ordena ondokoa:

 1.-Aurreko Batzarraren akta irakurtzea eta onartzea.

 2.-2018ko ekintzen memoria.

 3.-2018ko balantze ekonomikoa eta urteko 12 euroko kuota mantentzeko proposamena.

 4.-Zuzendaritza batzordea aukeratzea eta berritzea.

 5.-Norberak lekarkeena.

 Lehendakariaren agurraren ondoren, aurreikusitako gaiak lantzen dira.

 1.-Aurreko Batzarraren akta irakurtzea eta onartzea.

 2017ko Batzarraren akta irakurtzen da eta batez ere Norberak lekarkeena atalean jasotako proposamenen alderdi ezberdinak eta egungo egoera azaltzen dira. Hauexek dira:

 Haurren mendizaletasuna. Herriko bi ikastetxeetako heziketa fisikoko irakasleekin harremanetan jarri arren, haurren mendizaletasuna sustatzeari dagokionez ez da emaitza onik lortu. Ikastetxeetako guraso elkarteekin harremanetan jartzea proposatzen da.

 Web orria sortzea. www.ordiziakomendizaleak.eus web orria sortu da. Bertan elkartearen ekintzak eta historia jasotzen da eta erabiltzaileek parte hartu ahal izateko helbide elektronikoa ere badauka.

 Ikastaroak. Nahiz eta aurten GPSari buruzko ikastaro berezirik ez antolatu, asteroko irteeretako partaideei beraiei buruzko informazioa bidaltzen zaie, ibilbidearen Track-a erabiltzeko longitudeari, desnibelari eta kodigoari buruzkoak.

 Ordiziako mugarriak. Ordizia sortu zeneko 750. urteurrena dela eta, Ordizia zedarritzen duten mugarriak identifikatzeko eta seinaleztatzeko konpromisoa hartu genuen. Konturatu gara mugarri hauen egoera oso txarra dela eta neurri garrantzitsuak hartu behar direla beraiek berreskuratzeko.

 Lehengo  Elkarteko ondarearen likidazioa. Elkarteko ondare guztia, tresneria, kafe-makina, sukaldea eta mahaiak Nadaleko udal biltegian gorde dira. Gestioak egin badira ere, ezin izan da ezer saldu. Mahaiak izan ezik, gainerakoa saltzea oso zail ikusten da.

 Emandako azalpenak eta gero, 2017ko Batzarraren akta aho batez onartzen da.

 2.-2018ko ekintzen memoria.

 Jakinarazten da Elkarteak normaltasun osoz jarraitzen duela bere asteroko irteerak antolatzen eta Federatuen txartelak izapidetzen. Mendi Astearen 54.edizioa ospatu zuten, ondoko egitarauarekin:

 Azaroak 26 ,“Arabako Bira” Goierriko Mendizale Beteranoak.

 Azaroak 27, “Aconcagua: Ezinezkoen ikasgaia” Xabier eta Iker Mujika.

 Azaroak 28, “Kirgizistango mendietan: Khan Tegri eta Lenin” Beñat Arratibel eta Asier Izagirre.

 Azaroak 29, “Sokaren beste alden” Arkaitz Yurrita.

 Azaroak 30, “Euskal mendizaletasunaren historia (I) 1846-1936” Antxon Iturritza.

 Jakinarazten da 378 Federatu izapidetu direla, horietatik 112 emakumezko eta 266 gizonezko. Guztira 33.447 euro.

 3.-2018ko balantze ekonomikoa eta urteko 12 euroko kuota mantentzeko proposamena.

 2018ko Gastuen eta Sarreren aurreikuspen bat aurkezten zaie bertaratuei.

 Jakinarazten da bazkide kuotadunak 172 direla.

 Diru-sarrerak datoz Bazkideen kuotetatik eta Udalak, Orklik, Ampok eta Irizarrek emandako diru-laguntzetatik.

 Urteko 12 euroko kuota mantenduz eta diru-laguntzak kontuan hartuz, 429 euroko irabazia aurreikusten da.

 Aho batez onartzen da urteko 12 euroko kuota mantentzea.

 4.-Zuzendaritza batzordea aukeratzea eta onartzea.

 Boluntario berriak sartu zain, egungo Zuzendaritza Batzordea jarraitzea proposatzen zaio Batzarrari:

 -Lehendakaria: Juan M. Garmendia.

 -Lehendakariordea: Ignacio Mendiguren.

 -Diruzaina: Manolo Perez de Arenaza.

 -Idazkaria: Asun Lekuona.

 -Mendi Delegatua: Marcial Legorburu.

 Proposatutako Zuzendaritza Batzordea aho batez onartzen da.

 5.-Norberak lekarkeena.

 Proposatzen da autobusen kostua garestiegi ez izateko, plus bat kobratzea kotxe partikularretan egiten diren irteeretan.

 Bazkide batek proposatzen du ea gestiorik egin daitekeen beraiek bakarrik erabiltzeko lokal bat aurkitzeko. Zuzendaritzak erantzuten du dituzten beharretarako egungo egoera nahikoa dela. Halere, proposamen hau aztertzeko eta kudeatzeko lan-batzorde bat sortzea adosten da. Imanol Otegi bazkideak batzorde horretan parte hartzea eskatzen du.

 Bestelako gairik ez dagoenez, Batzarra 20:00etan amaitutzat jo da.

 

Ordizian, 2018ko azaroaren 14an

 

Lehendakaria                                                                                                                                  Idazkaria

 

 


 

 ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14-11-2018

Con fecha 14 de Noviembre de 2018, a las 19,30h. y con la asistencia de 16 Socios , da comienzo en Barrena la Asamblea Ordinaria anual de Ordiziako Mendizaleak con el siguiente Orden del Día

1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

2.-Memoria de actividades de 2018

3.-Balance económico de 2018 y propuesta de mantenimiento de cuota anual de 12Euros

4.-Elección y Renovación de la Junta Directiva

5.- Ruegos y Preguntas

Tras el saludo del Presidente se tratan los temas previstos

1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea de 2017 y se explican los distintos aspectos y situación actual de las propuestas recogidas fundamentalmente en el apartado de Ruegos y Preguntas que son los siguientes

Montañismo Infantil. A pesar de contactar con los profesores responsables de actividad física de los dos centros escolares locales, no se han conseguido buenos resultados en cuanto al fomento del montañismo infantil. Se propone contactar con las asociaciones de padres de los colegios

Creación de página Web. Se da cuenta de la creación de la Web www.ordiziakomendizaleak@eus, en la que se recogen actividades, historia de nuestro club y además cuenta con correo para la participación de los usuarios

Cursillos. Aunque este año no se ha organizado un curso específico de GPS, a los participantes de las salidas semanales se manda semanalmente información sobre las mismas, en cuanto a la longitud, desnivel y código para la utilización del Track del recorrido

Mugarris de Ordizia. Con motivo del 750 aniversario de la fundación de Ordizia, tomamos el compromiso de identificar y señalar los distintos Mugarris que limitan Ordizia. Nos hemos dado cuenta que la situación actual de los mismos es muy mala y hay que tomar medidas importantes para su recuperación

Liquidación patrimonio de la antigua Sociedad.Se da cuenta que todo el patrimonio de la sociedad, enseres, cafetera cocina y mesas están depositados en el almacén municipal de Nadal. A pesar de las gestiones realizadas no se ha podido vender nada.Se ve muy difícil salvo la mesas poder vender

 Después de las explicaciones expuestas se procede por unanimidad a la aceptación del Acta de la Asamblea de 2017

2.-Memoria de Actividades de 2018

Se informa que la Sociedad continúa con toda normalidad en su labor de programación de saludas semanales, tramitación de carnets de Federados, celebración de la 54 edición de Mendi Astea con la siguiente programación

Azaroak 26 “Arabako Bira” Goierriko Mendizale Beteranoak

Azaroak 27 “Aconcagua:Ezinezkoaren ikasgaia”  Xabier  eta Iker Mujika

Azaroak 28 “Kirgizistango mendietan:Khan Tegri eta Lenin” Beñat Arratibel eta Asier Izagirre

Azaroak 29 “Sokaren beste alden” Arkaitz Yurrita

Azaroak 30 “Euskal mendizaletasuren historia (I) 1846-1936” Antxon Iturritza

Se informa que se han tramitado 378 Federados de los 112 son mujeres y 266 hombres, por un importe total de 33.447 Euros

3.-Balance económico de 2018 y propuesta de mantenimiento de cuota anual de 12Euros

Se presenta a los asistentes una previsión de Gastos e Ingresos de 2018

Se informa que los socios de cuota son 172

Los ingresos provienen de las Cuota de los Socios y subvenciones que recibimos del Ayuntamiento, Orkli, Ampo e Irizar

Manteniendo la cuota de 12 Euros/anual y junto a las subvenciones se prevé un beneficio de 429 Euros

Se acuerda por unanimidad mantener la cuota de 12 Euros /anuales

4.-Elección y aprobación de la Junta Directiva

A la espera de la posible incorporación de nuevos voluntarios

Se propone a la Asamblea la continuación de la actual Junta Directiva:

 - Juan Mª Garmendia. Presidente.

- Ignacio Mendiguren. Vicepresidente.

- Manolo Pérez de Arenaza. Tesorero.

- Asun Lekuona. Secretaria.

- Marcial Legorburu. Vocal de montaña.

 Se aprueba por unanimidad la Junta Directiva propuesta.

5.- Ruegos y Preguntas

Se propone que para el costo de autobuses no sea demasiado gravoso, se cobre un plus más en las salidas que se hacen en coches particulares

Un socio propone si se pueden realizar gestiones para encontrar un local de uso propio y exclusivo. La Directiva responde que la situación actual es suficiente para sus necesidades, de todas manera se acuerda crear una comisión de trabajo para analizar y gestionar esta propuesta. El socio Imanol Otegi pide voluntariamente ser partícipe de esta comisión,

Sin más temas que tratar a las 20h., se dio por finalizada esta Asamblea

 Ordizia 14 de Noviembre 2018

                       

El Presidente                                                                                                              La Secretaria