2021ko ASANBLEA OROKORRA

  Ohiko Batzar Orokorra datorren 2021eko azaroaren 10an, 19:00 orduetan lehenengo deialdian eta 19:15ean bigarren deialdian, Barrenan burutuko dugu.
La Asamblea General Ordinaria se celebrará el próximo 10 de Noviembre de 2021, a las 19h en primera convocatoria y a las 19:15h en segunda convocatoria, en Barrena.

 2021ko Ohiko Batzar Orokorra

Gai Ordena honakoa:

 1. Aurreko Batzarreko aktaren irakurketa eta onarpena.
 2. 2020ko jardueraren txostena.
 3. 2020ko txosten ekonomikoa eta proposamena 12 € urteko kuota mantentzea
 4. 2021an, Elkarteko 75 urte ospatzea.
 5. Zuzendaritza Batzordea aukeratzea ta onartzea.
 6. Norberak lekarkeena

Asamblea General Ordinaria 2021

Orden del día

 1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
 2. Memoria de actividades de 2020
 3. Balance Económico de 2020 y propuesta de mantenimiento de cuota anual de 12 €.
 4. Celebración en 2021 del 75 aniversario fundacional de la Sociedad.
 5. Elección y aprobación de la Junta Directiva.
 6. Ruegos y preguntas.

 

 

Ohiko Batzar Orokorraren akta, 2019-11-19

2019ko azaroaren 19an, 19:30ean, bigarren deialdian,  Ordiziako Mendizaleak elkartearen urteko Ohiko Batzarrari hasiera eman zitzaion Barrenan 15 bazkideren parte-hartzearekin: Juan M. Garmendia, Marcial Legorburu, Juanjo Mujika, Jose Antonio Usabiaga, Manolo Perez de Arenaza, Imanol Otegi, Jose M. Gonzalez Baztarrika, Edurne Huesa, Marijo Carballo, Antonio Aierbe, Axun Lekuona, M. Karmen Odriozola, M. Angeles Cristobal, Andoni Mendizabal, Ignacio Mendiguren.

Gai-zerrenda honako hauxe:

1.- Aurreko batzarreko akta irakurtzea eta onartzea.

2.- 2019ko jardueren memoria.

3.- 2019ko balantze ekonomikoa eta 12 euroko urteko kuotaren proposamena.

4.- 2020an Elkartearen sorreraren 75. urteurrena  ospatzea.

5.- Zuzendaritza Batzordea hautatu eta onartzea.

6.- Galde-eskaerak.

Lehendakariaren agurraren ondoren, aurreikusitako gaiak lantzen dira.

1.- Aurreko batzarreko akta irakurtzea eta onartzea.

2018ko Batzarraren akta irakurri da, eta funtsean Galde-eskaeren atalean jasotako proposamenen egungo egoera eta alderdiak azaldu dira. Hona hemen:

Imanol Otegi bazkideak lokal propioa izateko proposamena berretsi du, mendi-jarduerak garatu ahal izateko. Erantzun zaio proposamen hori aztertu dela eta, bideraezintasun ekonomikoaz gain, egungo lokalak beharrizan horiek bete ditzakeela.

Imanol Otegik gaur egungo irteeren programazioa, duten zailtasuna dela eta, "profesionalentzat" dela esan du. Parte hartzen duen ohiko pertsona batek erantzun du zailtasun hori ez dela gertatzen eta egokiak direla prestakuntza fisiko normal bat edukita.

Azaldutako azalpenen ondoren, aho batez onartu da 2018ko batzarraren akta.

2.- 2019ko jardueren memoria.

Jakinarazi da gaur egun 161 bazkidek osatzen dutela Elkartea.

2019rako 44 mendi irteera programatu ziren, eta inolako gorabeherarik gabe bete dira.

Datorren azaroaren 25ean hasiko den Mendi Astearen 55. edizioa programatu da ondorengo egitarauarekin:

Hilak 25, astelehena: “IL/GR-282 Artzaintzaren Natur Bidea” Goierriko Mendizale Beteranoena.

Hilak 26, asteartea: “Pioletak Dantzan” Iñigo Andola.

Hilak 27, asteazkena:  “ Euskal mendizaletasuren historia (2) 1936-193” Antxon Iturritza.

Hilak 28, osteguna:  “Escaladas en el Karakorum” Mikel Zabalza.

 

Jakinarazi da 409 federatu tramitatu direla, horietatik 125 emakumeak izan direla eta 284 gizonak.  Iaz, 2018an, 378 federatu izan ziren.

  3.- 2019ko balantze ekonomikoa eta 12 euroko urteko kuota mantentzearen proposamena.

Bertaratutakoei 2019ko gastuen eta diru-sarreren aurreikuspena aurkeztu zaie.

Bazkideak 161 direla jakinarazi da.

Diru-sarrerak bazkideen kuotetatik eta Udalak, Orklik, Ampok eta Irizarrek emandako dirulaguntzetatik datoz.

Urteko 12 euroko kuotari eutsiz, eta jaso beharreko dirulaguntzekin batera, 615 euroko etekina aurreikusten da.

Aho batez erabaki da urteko 12 euroko kuotari eustea.

4.- 2020an Elkartearen sorreraren 75. urteurrena  ospatzea.

Datorren urtean, 2020an, 75 urte beteko dira Elkartea sortu zenetik.

Gertakari hori behar bezala ospatzeko, boluntarioen lankidetza eta programazioa proposatzea eskatzen da.

Bertaratutako bik honako hau proposatu dute aurrerakin gisa:

Juanjo Mujikak proposatu du argazki bilketa eta erakusketa egitea eta literatur lehiaketa bat antolatzea.

Imanol Otegik antzinako irteeren dokumentazioa, argazkiak eta abar biltzea proposatu du, baita mendi lehiaketaren berreskurapena ere.

 5.- Zuzendaritza Batzordea hautatu eta onartzea.

Boluntario berriak noiz sartuko zain.

Batzarrari proposatzen zaio egungo Zuzendaritza Batzordeak aurrera jarrai dezala, 2020ko abenduaren 31ra arte gehienez ere. Egun hori azkena izango da beste Ohiko Batzar Orokorra deitzeko eta Ordiziako Mendizaleak elkartearen Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko.

Proposatutako Zuzendaritza Batzordea:

- Juan M. Garmendia Aierbe NAN 72.415.236 N                   Lehendakaria.

- Ignacio Pz. Mendiguren  Pz de Olalla  NAN 15.917.886.T   Lehendakariordea.

- Manolo Perez de Arenaza Segorb NAN 72.565.874.T         Diruzaina.

- Asun Lekuona Mujika   NAN 15.992.894.M                           Idazkaria.

- Marcial Legorburu Arregi  NAN 15.954.538.J                       Mendiko bokala.

 Aho batez onartu da proposatutako Zuzendaritza Batzordea.

  6.- Galde-eskaerak.

Aralarren problematikaren aurrean, Edurne Huesak proposatu du Mankomunitateak egingo dituen eztabaidetan Ordiziako Mendizaleak parte hartzea.

Beste gairik ez zegoenez, 20: 15ean Batzar hau amaitutzat eman zen.

 

Ordizia, 2019ko azaroaren 19a

 


 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 19-11-2019

Con fecha 19 de Noviembre de 2019, a las 19,30h., en segunda convocatoria y con la asistencia de 15 Socios,  Juan Mª Garmendia, Marcial Legorburu, Juanjo Mujika, José Antonio Usabiaga, Manolo Pérez de Arenaza, Imanol Otegi, José Mª González Baztarrika, Edurne Huesa, Marijo Carballo, Antonio Aierbe, Axun Lekuona, Mª Karmen Odriozola, Mª Angeles Cristobal , Andoni Mendizabal, Ignacio Mendiguren, da comienzo en Barrena la Asamblea Ordinaria anual de Ordiziako Mendizaleak con el siguiente Orden del Día

 1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

2.-Memoria de actividades de 2019

3.-Balance económico de 2019 y propuesta de cuota anual de 12€.

4.-Celebración en 2.020 del 75 aniversario fundacional de la Sociedad

5.-Elección y aprobación de la Junta Directiva

6.- Ruegos y Preguntas

Tras el saludo del Presidente se tratan los temas previstos

1.-Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea de 2018 y se explican los distintos aspectos y situación actual de las propuestas recogidas fundamentalmente en el apartado de Ruegos y Preguntas que son los siguientes

El socio asistente Imanol Otegi, insiste en su propuesta de contar con un local social propio, para poder desarrollar distintas actividades montañeras. Se le contesta que se ha analizado dicha propuesta y que aparte de la inviabilidad económica, el local actual puede cumplir dicha necesidades

Imanol Otegi define la programación de las salidas actuales como para “profesionales” dada su dificultad, una asistente participante habitual , contesta que esa dificultad no se da y son aptas con una preparación física normal

Después de las explicaciones expuestas se procede por unanimidad a la aceptación del Acta de la Asamblea de 2018

2.-Memoria de Actividades de 2019

Se informa que la Sociedad, está conformado en la actualidad por 161 Socios

Para 2.019 se han programado 44 salidas montañeras, que se han cumplido sin ningún incidente

Se ha programado la 55 edición de la Mendi Astea, que comenzará el próximo 25 de Noviembre con la siguiente programación:

Lunes 25 “IL/GR-282 Artzaintzaren Natur Bidea” Goierriko Mendizale Beteranoena.

Martes 26: “Pioletak Dantzan” Iñigo Andola.

Miércoles 27 “ Euskal mendizaletasuren historia (2) 1936-193” Antxon Iturritza

Jueves 28 “Escaladas en el Karakorum” Mikel Zabalza.

 Se informa que se han tramitado 409 Federados de los 125 son mujeres y 284 hombres, el año pasado 2.018 fueron 378 los federados

3.-Balance económico de 2019 y propuesta de mantenimiento de cuota anual de 12Euros

Se presenta a los asistentes una previsión de Gastos e Ingresos de 2019

Se informa que los socios son 161

Los ingresos provienen de las Cuota de los Socios y subvenciones que recibimos del Ayuntamiento, Orkli, Ampo e Irizar

Manteniendo la cuota de 12 Euros/anual y junto a las subvenciones a recibir se prevé un beneficio de 615 Euros

Se acuerda por unanimidad mantener la cuota de 12 Euros /anuales

4.-Celebración en 2.020 del 75 aniversario fundacional de la Sociedad

El próximo año 2.020 se cumplen 75 años de la fundación de la Sociedad

Para celebrar como se merece dicho acontecimiento se propone la colaboración de voluntarios y así como propuestas de programación

Dos asistentes proponen como anticipo lo siguiente:

Juanjo Mujika propone recogida y exposición de fotos y celebración de un concurso literario

Imanol Otegi propone recopilar documentación, fotos ,etc .de antiguas salidas e incluso la recuperación del concurso de montes

 5.-Elección y aprobación de la Junta Directiva

A la espera de la posible incorporación de nuevos voluntarios

Se propone a la Asamblea la continuación de la actual Junta Directiva, con vigencia límite del 31 de Diciembre de 2.020, fecha límite para celebrar una nueva Asamblea General Ordinaria en la que se procederá a elegir la nueva Junta Directiva de Ordiziako Mendizaleak:

 - Juan Mª Garmendia Aierbe DNI 72.415.236 N               .   Presidente.

- Ignacio Pz.Mendiguren  Pz de Olalla  DNI 15.917.886.T   Vicepresidente.

- Manolo Pérez de Arenaza Segorb DNI 72.565.874.T         Tesorero.

- Asun Lekuona Mujika   DNI 15.992.894.M                           Secretaria.

- Marcial Legorburu Arregi  DNI 15.954.538.J                        Vocal de montaña.

 Se aprueba por unanimidad la Junta Directiva propuesta.

5.- Ruegos y Preguntas

Edurne Huesa ante la problemática de Aralar, propone que Ordiziako Mendizaleak tome parte en la deliberaciones que lleve a cabo la Mancomunidad

Sin más temas que tratar a las 20,15h., se dio por finalizada esta Asamblea

 

Ordizia 19 de Noviembre 2019